Snel verzonden, ready-to-play op 1 minuut, eindeloos vaak gespeeld

Snel verzonden, ready-to-play op 1 minuut, eindeloos vaak gespeeld.
home
spellen
winkelwagen
account

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Ondernemingsgegevens

Deze algemene voorwaarden (hierna de ‘Voorwaarden’) gaan uit van:

FlexiQ BV
met handelsnaam FlexiQ
Hertenbos 3
2960 Brecht
België
BTW BE 0780.647.981

Ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0780.647.981

(verder genaamd ‘FlexiQ’)

E-mailadres: info@flexiqgames.com
Website: www.flexiqgames.com
Bankgegevens: BE94 3632 1896 5214 BIC: BBRUBEBB
Telefoonnummer: +32 3 288 81 82

Artikel 2. Toepassingsgebied

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen door FlexiQ aan een klant (hierna de ‘Klant’) via de webshop van de Website.
De producten kunnen zowel voor ondernemingen (‘business to business)’ als voor particulieren (‘business to consumer’) nuttig zijn. Onderhavige Voorwaarden kunnen dus bovendien een onderscheid maken naargelang de soort Klant. Indien u interesse heeft in professionele doorverkoop, gelieve vooreerst apart contact op te nemen. Wanneer u dit niet doet, gaat u ermee akkoord dat u de producten niet koopt met als enige doel het verder doorverkopen van de producten. FlexiQ zal deze Voorwaarden steeds kenbaar maken en vragen deze te aanvaarden. Het is aan de Klant om deze zorgvuldig door te nemen alvorens deze te aanvaarden teneinde latere discussies te vermijden. Deze Voorwaarden zullen ook bij de orderbevestiging worden gevoegd in een formaat dat kan worden opgeslagen of afgedrukt.
De eventuele leveranciersvoorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij dit anders schriftelijk zou overeengekomen worden tussen FlexiQ en de Klant. Van één of meer bepalingen in deze Voorwaarden of andere voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen tussen FlexiQ en de Klant. De overige bepalingen van deze Voorwaarden dan wel de andere voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht. FlexiQ behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden, dan wel andere voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Het is aldus aangewezen deze Voorwaarden en de eventuele andere voorwaarden bij iedere nieuwe bestelling goed door te nemen. Deze Voorwaarden werden voor het laatst gewijzigd op: 22 februari 2023. De Klant gaat er expliciet mee akkoord dat voor het bestelproces, de voorwaarden en eventuele andere communicatie Nederlands gebruikt wordt. De Klant zal de toepassing van de voorwaarden niet kunnen betwisten omdat deze niet in diens moedertaal of enige andere taal waren. Daar waar de Website doorstuurt naar een andere website, al dan niet via plug-ins, zijn alle voorwaarden, policies en richtlijnen van deze andere websites van toepassing. FlexiQ kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de informatie en activiteiten van deze derden.

Artikel 3. Bestelling en totstandkoming van de overeenkomst

Aanbiedingen

Het aanbod van FlexiQ staat beschreven op de Website. Het aanbod omvat enkel de bestellingen erin vermeld, met expliciete uitsluiting van enig meerwerk of ander werk als gevolg van een wijziging van de bestelling.

Normale bestelproces via de Website:

De Klant kan vrij navigeren op de verschillende pagina’s van de Website zonder zich daarom te verbinden tot een bestelling. Indien de Klant een bestelling wenst te plaatsen, dan kiest hij de verschillende producten waarvoor hij belangstelling heeft en die belangstelling kan hij duidelijk maken door te klikken op “Aan winkelwagen toevoegen”. Hierna kan hij klikken op “Winkelwagen bekijken”. Er verschijnt dan een samenvatting van zijn bestelling op het scherm. Op om het even welk moment kan de Klant een overzicht krijgen van de producten die hij selecteerde of zijn bestelling wijzigen, en dit door te klikken op het icoontje van een shoppingtas (rechts bovenaan via computer – onderaan via mobiel). Ook hier krijgt hij de samenvatting te zien van zijn bestelling. De Klant kan zijn bestelling verderzetten door te klikken op “Afrekenen”. De Klant moet zich dan identificeren, hetzij door zijn e-mailadres en paswoord in te voeren als hij al een account heeft, hetzij door het document dat getoond wordt correct in te vullen en onder andere de nodige informatie te verstrekken voor zijn identificatie, zijn naam, voornaam en postadres. De Klant kan tijdens het bestelproces de ingevulde gegevens wijzigen en corrigeren, zoals de samenstelling van zijn winkelwagen, het leverings- en facturatieadres, alvorens de bestelling definitief te valideren. Na kennis te hebben genomen van de status van zijn bestelling en eens alle gevraagde informatie door de Klant ingevuld werd, moet hij zijn gewenste betaalwijze selecteren. De Klant moet op “Bestelling plaatsen en betalen” klikken om zijn bestelling definitief te bevestigen.

Totstandkoming van de overeenkomst

Iedere bestelling is bindend. De overeenkomst tussen de Klant en FlexiQ wordt gesloten op het moment dat FlexiQ de goede ontvangst van de bestelling bevestigt (al dan niet door middel van een automatische bevestigingse-mail). Deze bevestiging zult u doorgaans binnen de 24u ontvangen. Mocht dit niet het geval zijn, gelieve FlexiQ te contacteren. Eventuele aanvullingen of andere wijzigingen van de bestelling zijn eveneens pas geldig na schriftelijke bevestiging hiervan door FlexiQ.

Bijzondere voorwaarden of weigeringen

FlexiQ kan beslissen de geldigheid van de overeenkomst te onderwerpen aan bijzondere voorwaarden of te weigeren in geval van bijzondere situaties. Zo kan FlexiQ een bestelling die onvolledig of onjuist is, opschorten of annuleren of een bestelling opschorten of annuleren wanneer vorige bestellingen niet of onvolledig betaald werden. Wanneer de Klant zich niet kenbaar maakt als vertegenwoordiger van een onderneming, geldt dat de Klant als particulier gaat bestellen.

Artikel 4. Verkoop van producten

Beschrijving

FlexiQ streeft ernaar de producten met een zo duidelijk mogelijke beschrijving aan te bieden. De kleuren van de fysieke producten zoals ze weergegeven worden op de Klant’s computer of andere digitale drager kunnen afwijken van de kleuren in werkelijkheid door o.a. de schermsterkte of wanneer de foto’s door verschillende fotografen gemaakt zijn. FlexiQ streeft er tevens naar om de informatie op de Website volledig, juist en up to date te houden. Alle beschrijvingen van producten of productprijzen kunnen op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving, door FlexiQ worden gewijzigd. Er kunnen ook onvolledigheden of fouten in de aangeboden informatie staan die bijvoorbeeld betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, verzendtijd en beschikbaarheid. Enkel de gedurende de eigenlijke bestelprocedure bevestigde kenmerken en gegevens zijn verbindend. FlexiQ kan op elk moment bestellingen annuleren als de productinformatie of productprijs op het moment van de bestelling kennelijk onjuist was. Heeft de Klant twijfels of specifieke vragen omtrent de aangeboden informatie, gelieve FlexiQ alsdan te contacteren via de communicatiemiddelen hierboven vermeld in het artikel 1.

Beschikbaarheid

De verkoop kan enkel doorgaan zolang de voorraad strekt en de voorraad kan te allen tijde worden aangepast door FlexiQ. FlexiQ kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de schade die zou voortvloeien uit het uiteindelijk niet meer beschikbaar zijn van een product. De Klant zal hiervan uiteraard wel op de hoogte gebracht worden. FlexiQ behoudt zich tevens het recht voor om op elk moment de verkoop van een product stop te zetten.

Eigendomsvoorbehoud

De producten blijven eigendom van FlexiQ tot volledige betaling van de producten.

Betaalbaarheid

FlexiQ zal geen producten versturen alvorens betaling ontvangen is.

Annulatie

Onverminderd de hieronder vermelde regeling in verband met het herroepingsrecht, kan een bestelling niet worden geannuleerd door de Klant.

Artikel 5. Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO en zijn steeds incl. 21% btw. Verzendkosten, eventuele reservatie- of administratiekosten of andere kosten worden apart vermeld alvorens u finaal de bestelling bevestigt. Wij verwijzen dienaangaande graag ook naar de shipping policy. FlexiQ is geenszins importkosten verschuldigd (customs taxes). Speciale kortingen zijn enkel geldig voor de specifiek aangetoonde producten, periodes en voor zover de producten of diensten beschikbaar zijn en kunnen afhangen van specifieke voorwaarden. De prijs verwijst enkel naar het product zoals beschreven en bevat geenszins bijhorende decoratieve items. FlexiQ kan de prijzen te allen tijde aanpassen, maar de prijs die op de bestelling van de Klant van toepassing is, is deze vermeld bij bestelling.

Artikel 6. Betaling

Betalingen kunnen via de webshop van de Website gebeuren door middel van Creditcard, Bancontact, Paypal, Ideal, Belfius en KBC betaalknop In het geval de uitgever van de kaart weigert om in te stemmen met de betaling, kan FlexiQ niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen of annulering van de bestelling. De betalingsgegevens zullen enkel gebruikt worden om de betalingstransacties door te laten gaan.

Artikel 7. Levering van fysieke producten

Alle fysieke producten worden geleverd op het bij de bestelling opgegeven leveringsadres. Er kan geleverd worden in de landen zoals aangegeven in de shipping policy. Bestellingen worden verstuurd met bpost of een andere koerierdienst. De Klant mag de levering doorgaans binnen 1 week verwachten. De leveringskosten en verwachte levertermijnen worden duidelijk vermeld tijdens de aankoopprocedure. Gelieve ervoor te zorgen dat het postpakket op het opgegeven adres kan geleverd (en desgevallend afgetekend) worden. Levering is gebeurd van zodra de levering een eerste keer is gebeurd. FlexiQ is niet aansprakelijk voor mislukte leveringen wanneer dit aan de Klant te wijten is, bijvoorbeeld de Klant heeft een onjuist of verouderd adres opgegeven of niemand is aanwezig op het door de Klant opgegeven adres. Voor een nieuwe levering kunnen bijkomende kosten gerekend worden. Omwille van veiligheidsredenen is het mogelijk dat de koerier uw identiteitsgegevens of deze van de persoon aan wie geleverd dient te worden, gaat opvragen. Het risico van verlies of schade naar de Klant-consument gaat over op het moment dat hij de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Voor Klanten-niet consumenten gaat het risico over van zodra het product de gebouwen van FlexiQ heeft verlaten. Voor consumenten: Tenzij anders vermeld of uitdrukkelijk anders overeengekomen, zal FlexiQ het product in ieder geval binnen de dertig (30) dagen na de totstandkoming van de overeenkomst leveren. Mocht dit alsnog niet mogelijk zijn, dan zal FlexiQ de Klant daarvan uitdrukkelijk op de hoogte brengen en vragen om een redelijke levertijd af te spreken. Indien FlexiQ niet kan leveren binnen deze redelijke levertijd, kan de Klant annuleren en FlexiQ zal de betaalde bedragen terugbetalen binnen veertien (14) kalenderdagen. Er kan alsdan geen enkele andere compensatie gevraagd worden.

Artikel 8. Herroepingsrecht

Wanneer de overeenkomst tussen FlexiQ en de Klant een overeenkomst op afstand met een consument betreft, zijnde een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand of buiten de verkoopsruimte wordt afgesloten, heeft de Klant-consument het recht om de bestelling zonder boete of zonder opgave van redenen (hoewel FlexiQ steeds feedback dienaangaande apprecieert) te herroepen. De Klant beschikt alsdan over een termijn van veertien (14) dagen om de overeenkomst te herroepen. Deze termijn verstrijkt veertien (14) dagen na de dag waarop:

Vóór het verstrijken van de herroepingstermijn stelt de Klant FlexiQ ondubbelzinnig op de hoogte van zijn of haar beslissing om de overeenkomst te herroepen. Daartoe kan de consument gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, opgenomen als bijlage 1 bij deze Voorwaarden of een andere ondubbelzinnige verklaring afleveren op het adres van FlexiQ of via e-mail waarin hij of zij verklaart de overeenkomst te herroepen. De Klant dient alsdan de kosten van terugzending te dragen. FlexiQ zal de Klant op de hoogte brengen van een weigering dan wel aanvaarding van het herroepingsrecht en bij een aanvaarding vergoedt FlexiQ alle van de Klant ontvangen betalingen, inclusief, desgevallend, de leveringskosten, onverwijld en in elk geval binnen veertien (14) dagen na de dag waarop FlexiQ wordt geïnformeerd van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. FlexiQ verricht de terugbetaling onder gebruikmaking van hetzelfde betaalmiddel als hetgeen door de Klant tijdens de oorspronkelijke transactie werd gebruikt, tenzij de Klant uitdrukkelijk met een ander betaalmiddel heeft ingestemd. Onverwijld en in elk geval binnen veertien (14) dagen na de dag waarop de Klant zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan FlexiQ heeft meegedeeld, zendt de Klant de producten terug of komt hij deze overhandigen. De termijn is in acht genomen wanneer de Klant de producten terugstuurt voordat de termijn van veertien (14) dagen is verstreken. Het gekochte product mag alleen in de originele staat en in de originele verpakking worden geretourneerd. Het principe is dat de Klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij of zij dat in een fysieke winkel zou mogen doen. De Klant is aansprakelijk voor de waardevermindering van de producten die het gevolg is van het behandelen van de producten dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de producten vast te stellen. Als het product dus niet meer verkoopbaar is door bijvoorbeeld bevuiling of beschadiging, zal aan de Klant de prijs van het product worden aangerekend. FlexiQ mag wachten met de terugbetaling totdat zij alle producten heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de producten heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt. De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor: de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn. FlexiQ verwijst dienaangaande ook naar de return policy.

Artikel 9. Klachten en Garantie

FlexiQ doet haar best om een kwaliteitscheck te doen alvorens afhaling of verzending van producten, alsook om desgevallend te voorzien in de gepaste verpakking. Toch kunt u mogelijks klachten hebben over de geleverde producten. Na ontvangst van de bestelling van producten dient de Klant of de persoon aan wie geleverd diende te worden, de geleverde producten onmiddellijk te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk en in ieder geval binnen de zeven (7) kalenderdagen schriftelijk melden via e-mail of via een aangetekend schrijven. Voor Klanten-consumenten geldt verder een wettelijke garantie voor elk gebrek dat bestaat bij de levering van de roerende lichamelijke zaken en dat zich manifesteert binnen een termijn van twee (2) jaar te rekenen vanaf de levering. De kosten gemaakt om goederen terug te zenden, zullen in principe door de Klant gedragen worden tenzij de klacht gegrond blijkt te zijn of wanneer u niet de goedkoopste standaard leveringsoptie heeft gekozen. Wij raden u aan om de originele verpakking te behouden, alsook bewijs van aankoop en betaling. Klachten worden in principe binnen de veertien (14) kalenderdagen beantwoord. Het indienen van een klacht heeft evenwel geen invloed op de betalingsverplichtingen van de Klant. In geval van een gegronde klacht, heeft FlexiQ in principe het recht om de producten te vervangen.

Artikel 10. Bescherming van persoonsgegevens

De persoonsgegevens van de Klant zullen verwerkt worden overeenkomstig de Privacy Policy, die via de homepage van de Website en deze link kan worden geconsulteerd. De Privacy Policy kan ook op eerste verzoek bekomen worden. De Klant-onderneming geeft aan FlexiQ de toestemming om diens handelstekens, zoals naam en logo, te gebruiken in het kader van promotionele activiteiten. De Klant-onderneming kan hier te allen tijde schriftelijk protest tegen uitbrengen, waarop de vermelding onmiddellijk en definitief wordt verwijderd.

Artikel 11. Gebruik van cookies

De Website maakt gebruik van cookies. Wij verwijzen hiervoor naar de Cookie Policy, die via de homepage van de Website en deze link kan worden geconsulteerd.

Artikel 12. Intellectuele eigendomsrechten

De Klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de producten en van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten, op eender welke drager, aan FlexiQ, dan wel haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, toebehoren. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan bv. auteursrechten op afbeeldingen, teksten, foto’s, logo’s, tekeningen, dan wel andere intellectuele eigendomsrechten zoals geregistreerde merken, patenten. Geenzins worden er intellectuele eigendomsrechten overgedragen aan de Klant. Het is de Klant niet toegelaten een eventueel ontvangen paswoord aan derden over te maken en dient zijn inloggegevens en paswoord adequaat te beschermen. De Klant zal FlexiQ integraal vergoeden en vrijwaren voor alle schade ingevolge het verlies of vrijgave, al dan niet opzettelijk, van zijn inloggegevens en paswoord.

Artikel 13. Bewijs

De Klant aanvaardt uitdrukkelijk dat de overeenkomst elektronisch kan worden afgesloten. De Klant aanvaardt dat elektronische communicatie en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 14. Ondeelbaarheid

De eventuele nietigheid van een of meerdere van de bepalingen van deze Voorwaarden doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules. In geval van nietigheid van een of meerdere bepalingen of delen ervan, zullen de Klant en FlexiQ, in de mate van het mogelijke volgens hun overtuiging, onderhandelen om de nietige bepaling(en) te vervangen door (een) equivalente bepaling(en) die beantwoord(t)(en) aan de algemene geest van de afgesloten voorwaarden.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

De verbintenis is in hoofde van FlexiQ is een middelenverbintenis. De aansprakelijkheid van FlexiQ is in principe beperkt tot het aankoopbedrag van het gebrekkige product. Behoudens andersluidende dwingende wettelijke bepaling, zal FlexiQ in geen geval verplicht worden tot het vergoeden van onrechtstreekse of gevolgschade zoals maar niet beperkt tot schade aan derden. Voor wat betreft Klanten-ondernemingen: FlexiQ sluit haar aansprakelijkheid geenszins uit voor een fout gepleegd of nalatigheid met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden of wanneer dwingende wettelijke bepalingen of rechtspraak een dergelijke uitsluiting of beperking zou verbieden. Voor wat betreft Klanten-consumenten: FlexiQ sluit haar aansprakelijkheid voor haar opzet, grove schuld of die van haar aangestelden of lasthebber niet uit, noch, behouders overmacht, voor het niet uitvoeren van een verbintenis die één van de voornaamste prestaties van de overeenkomst vormde, dan wel de fout een lichamelijk letsel of de dood tot gevolg heeft of wanneer dwingende wettelijke bepalingen of rechtspraak een dergelijke uitsluiting of beperking zou verbieden. Onverminderd dwingende wettelijke bepalingen of bepalingen van openbare orde, vervalt elke aanspraak ten aanzien van FlexiQ in elk geval indien de vordering in rechte niet is ingesteld binnen de drie () jaar nadat de omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid ontdekt wordt, of redelijkerwijs kon ontdekt worden. Alle elementen die, buiten de wil van FlexiQ, op het moment van het afsluiten van de overeenkomst redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en onvermijdbaar zijn, en die voor FlexiQ de uitvoering van haar verbintenis onmogelijk maken, zoals maar niet beperkt tot elektronische panne, natuurelementen, files en ongevallen op Europese wegen, storingen in het (telecommunicatie-)netwerk of -verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website, brand, oorlog, overheidsregulering aangaande besmettelijke ziekten/epidemieën, zullen beschouwd worden als overmacht. FlexiQ kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen of gebreken in de uitvoering indien dit te wijten is aan overmachtssituaties buiten diens wil of controle. Overmacht geeft FlexiQ daarenboven het recht de herziening of de opschorting, en in geval van blijvende overmacht, de ontbinding van de overeenkomst, te vragen en dit op eerste schriftelijk verzoek.

Artikel 16. Vertalingen

De Nederlandstalige tekst van deze Voorwaarden van FlexiQ primeert op eventuele vertalingen.

Artikel 17. Overdraagbaarheid

De Klant kan zijn overeenkomst of een deel ervan niet overdragen aan een derde partij zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van FlexiQ of wanneer anders aangegeven door FlexiQ zelf.

Artikel 18. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing, ook wanneer de Klant zijn domicilie of vestiging of zetel in het buitenland heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit overeenkomsten of aanbiedingen die met FlexiQ gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken en hoven van het arrondissement waar FlexiQ haar maatschappelijke zetel heeft, die exclusief bevoegd zijn, tenzij dwingende wetgeving dit zou verbieden. Als consument heeft de Klant ook het recht om een klacht in te dienen bij een onafhankelijk geschillenorgaan. Hiervoor verwijst FlexiQ naar de website Onlinegeschillenbeslechting (ODR) van de Europese Commissie: ec.europa.eu/consumers/odr.

Artikel 19. Contactopname

Indien de Klant vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot deze Voorwaarden of andere voorwaarden van FlexiQ heeft, kan de Klant FlexiQ steeds bereiken via de contactgegevens vermeld in het artikel 1 van deze Voorwaarden. FlexiQ zal de Klant zo spoedig mogelijk antwoorden.

BIJLAGE 1 - Modelformulier voor herroeping